Politici en motoren: deel 5

Volgens Touring
komt er ieder jaar zo’n 15 miljard binnen van Belgische automobilisten, maar
vloeit daar slechts een fractie daarvan terug naar het onderhoud en
optimaliseren van ons wegennet. Welke inspanningen zal uw partij leveren om die
wanverhouding uit het leven te helpen?


sp.a


De opbrengsten
van de autofiscaliteit moeten gebruikt worden om verschillende
mobiliteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Het gaat dan onder meer om
investeringen in beter en uitgebreider openbaar vervoer, de aanleg van meer en
veiligere fietspaden, controles op de naleving van verkeersregels,
sensibiliseringscampagnes enzovoort. Een voldoende groot deel van deze middelen
dient uiteraard ook aangewend te worden voor het structureel onderhoud van onze
wegen. Een goed onderhouden wegennet is van groot belang voor de
verkeersveiligheid, niet in het minst voor kwetsbare weggebruikers zoals
motorrijders. De afgelopen jaren heeft de Vlaamse regering een fameuze
inhaalbeweging gerealiseerd om de achterstand op het vlak van het onderhoud van
onze wegen goed te maken. sp.a wil deze inspanningen aanhouden in de komende
legislatuur.


Bruno Tobback

Voorzitter sp.a


Open Vld


Om ons wegennet
aan te passen aan de noden van vandaag zijn voor Open Vld doelgerichte
investeringen nodig in missing links, maar ook in extra rijruimte, nieuwe wegen
en spitsstroken. Om deze investeringen te versnellen, vindt de maatschappelijke
participatie plaats vóór de voorkeursbeslissing. Wij versnellen ook de
investeringen in dynamische verkeersmanagementsystemen (met o.a. groene golven en
flexibele wegrichtingen), het onderhoud aan onze wegen, de afwikkeling van
ongevallen en de vermindering van het aantal op- en afritten. In Antwerpen, die
de grootste Vlaamse flessenhals vormt, wordt snel een reeks van tijdelijke
maatregelen genomen.


Diederik Pauwelyn

Stafmedewerker Open Vld


Groen


Gezien de
belabberde toestand van het bestaande wegennet in Vlaanderen willen wij
absoluut meer investeren in het onderhoud en in het veiliger maken van ons
bestaand wegennet. Wegen moeten zo ingericht zijn dat geanticipeerd wordt op
mogelijke fouten van weggebruikers. En dat bij ongevallen de letsels zo licht
mogelijk zijn. Dat is van groot belang voor motorrijders die nu de grootste
risicogroep zijn geworden in het verkeer. Wegen worden best ‘vergevingsgezind’
aangelegd. Als er dan toch een fout gemaakt wordt, zijn de gevolgen minder
ernstig. Fysieke rijbaanscheiding zou de regel moeten worden. Wegen zouden dan
best beveiligd worden met kabelscheidingen of kreukelpalen die meegeven in
plaats van harde of scherpe vangrails of palen.

De inkomsten
waarvan sprake is volledig te investeren in weginfrastructuur zou leiden in een
suboptimaal mobiliteitssysteem. We moeten deze middelen ook kunnen inzetten om
de alternatieven voor het wegverkeer verder te ontwikkelen om op die manier ook
de files terug te dringen. Het is natuurlijk moeilijk de wagen thuis te laten
als er te weinig geloofwaardige alternatieven zijn. Daarom willen we eindelijk
werk maken van de uitbouw van alternatieve transportmodi, vlot en betrouwbaar
openbaar vervoer, overstapparkings, telewerken, carpooling, elektrische
fietsen. Duurzame mobiliteitsoplossingen moeten beschikbaar én betaalbaar zijn
voor iedereen. De middelen uit bijvoorbeeld de verkeersfiscaliteit daarvoor te
gebruiken lijkt ons dus gerechtvaardigd.


Ulrike Beuck

Studiemedewerker ruimte, mobiliteit, milieu


N-VA


De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren grote
investeringen gedaan in het onderhoud van autosnelwegen en andere wegen. Tegen
2015 is de achterstand ingelopen. De gewestwegen moeten aangepakt zijn tegen
2020. Bovendien staan er heel wat grote projecten op stapel (Ring rond Brussel,
Antwerpse ring,…). Ook investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur
moet in rekening gebracht worden.

Ook hier worden we geconfronteerd met een institutioneel
kluwen. Het is niet zo dat één enkele overheid elk jaar 15 miljard ter
beschikking heeft. De opbrengsten worden verdeeld over verschillende overheden
(gemeente, Vlaanderen, België). Men moet dus alle investeringen van alle
overheden samen bekijken.

 

Sander Loones

Coördinator Studiedienst N-VA

 

CD&V


CD&V wil de DRIVE-toets invoeren in het
mobiliteitsbeleid waarbij DRIVE staat voor Duurzaam, Respectvol, Intelligent,
Veilig en Evenwichtig. Met de E verwijzen we naar een evenwichtig
mobiliteitsbeleid dat streeft naar een zo transparant en eerlijk mogelijke
besteding van de middelen die aan de samenleving en aan de individuele
gebruikers van de verkeersinfrastructuur gevraagd worden.

Zo geloven we dat het opnieuw investeren van de opbrengsten
van verkeersboetes in initiatieven ter verbetering van de verkeersveiligheid
het draagvlak vergroot voor het beleid. Investeringen in een veilige
weginfrastructuur vallen hier ook onder. Zo heeft minister Hilde Crevits de
voorbije legislatuur zeer sterk geïnvesteerd in het beter en veiliger maken van
de wegen, o.a. door een historische onderhoudsachterstand op de autosnelwegen
structureel weg te werken en door meer dan 800 gevaarlijke punten op de
gewestwegen een voor een aan te pakken en op te lossen. Dat zijn realisaties
waarvan de motorrijders ook ten volle van kunnen genieten. In de toekomst wil
CD&V de netto meerontvangsten van de kilometerheffing voor vrachtwagens
investeren in projecten voor betere verkeersinfrastructuur.

 

Steffen Van Roosbroeck

Woordvoerder CD&V

 

Vlaams Belang


Het Vlaams Belang wil de wanverhoudingen waarvan sprake op
twee manieren weg werken.

Ten eerste stellen we vast dat de automobilist als melkkoe
ongeveer 12 tot 15 miljard euro per jaar aan de federale overheid opbrengt  aan wegenbelasting, taksen en accijnzen op
brandstof. We weten dat de NMBS ongeveer 3 miljard euro per jaar krijgt en dat
tram en bus ongeveer 1,7 miljard euro per jaar krijgen. Voor het wegwerken van de
historisch slechte staat van ons wegennet maakt de Vlaamse overheid echter
amper 110 miljoen euro vrij. Dat terwijl zowat een derde van de dodelijke
motorongevallen in dit land te wijten is aan de gebrekkige weginfrastructuur!
Misschien zou de Vlaamse Regering beter meer investeren in het onderhoud van
onze wegen en in de veiligheid dan in de wildgroei aan flitspalen in
Vlaanderen. Daarenboven blijft er een enorm kwaliteitsprobleem bij de
herasfaltering van onze wegen. Kijk maar naar de E19 of de pas heraangelegde
E40 tussen Leuven en Brussel, waar na amper een jaar tijd het wegdek opnieuw in
erbarmelijke staat verkeert. Blijkbaar hanteert de overheid geen enkel
criterium naar kwaliteit van asfalt en onderlaag toe, bij de toekenning van
aanbestedingen.

Ten tweede wil het Vlaams Belang de hele fiscaliteit rond
mobiliteit overhevelen naar de gewesten. Zowat 80% van de verkeersboetes worden
uitgeschreven in Vlaanderen maar ondertussen vloeit meer dan de helft van de
inkomsten van het verkeersveiligheidsfonds (de opvolger van het
verkeersboetefonds) terug naar Wallonië. Het Vlaams Belang eist dat de
inkomsten van de Vlaamse verkeersboetes integraal terug naar Vlaanderen
vloeien, en dat die inkomsten integraal zouden worden gebruikt om ons
erbarmelijk wegennetwerk terug in een aanvaardbare staat te brengen.

Stijn Hiers

Vlaams Belang

 

PVDA+


PVDA+ liet ons
weten dat ze bezig zijn met het antwoorden van enkele vragen, maar dat het nog
wat tijd kan in beslag nemen. Hun antwoord vind je hieronder:

De PVDA is
weliswaar een sterk groeiende partij, evenwel met zeer bescheiden middelen. Wij
breiden stelselmatig onze  werkings- en
studieterreinen uit. Daarbij rekenen we sterk op overleg en samenwerking met
het middenveld en organisaties als de uwe.

Over motorrijden
zijn onze standpunten eerlijk gezegd nog beperkt. Daarom kunnen we nog niet
voldoende precies en concreet op jullie vragen antwoorden, ook al door een
gebrek aan tijd.

Toch mag u
binnenkort enkele antwoorden verwachten, wel niet op iedere vraag.

Ruben Ramboer

Medewerker Nationaal Secretariaat PVDA+


LDD


Van LDD hebben we
momenteel geen antwoorden op onze vragen ontvangen.

 

 

 

Facebook comments