Politici en motoren: deel 1

Hoe denken de Vlaamse politici over motorrijden?

 

We staan anderhalve maand voor de ‘moeder aller
verkiezingen
’ en binnenkort wordt ieder van ons overspoeld met folders,
partijprogramma’s, verkiezingsshows, stemtests en een massa portretten van de
kandidaten langs alle Belgische wegen. De kans dat er tussen al die propaganda
specifieke aandacht zal zijn voor de problemen waar motorrijders mee
geconfronteerd worden is echter gering.

 

Om toch enigszins te kunnen duiden welke van de politieke
partijen het meest begaan is met de motorrijder stelden we een vragenlijst
op
die aan de hand van acht vragen peilt naar de partijpolitieke standpunten
omtrent mobiliteit en veiligheid van de motorrijder. Als negende en laatste
vraag werd ook nog gepolst naar eventuele andere initiatieven die de partij in
petto heeft om het leven van de motorrijder aangenamer te maken.

 

Vanaf vandaag kan je hier acht weken lang de antwoorden op
al deze vragen lezen.
Tot 23 mei zullen we op www.demotorsite.be elke week een vraag aan
bod laten komen met de antwoorden van de politieke partijen erbij. Na die acht
weken zou u perfect in staat moeten zijn om in het stemhokje een bolletje te
kleuren bij de partij die volgens u de noden van de motorrijder het meest ter
harte neemt. Zoals Socrates al zegde: onwetendheid is de bron van alle kwaad.
Aan ons zal het dus niet gelegen zijn...

 

Vraag 1: Een toename van
10% meer motorrijders zou het aantal file-uren en filekilometers in België met
40% doen zakken, zo blijkt uit een studie die Transport & Mobility Leuven
heeft uitgevoerd voor FEBIAC. Waarom worden motoren/scooters niet
nadrukkelijker gepromoot als alternatief vervoermiddel?

sp.a

Vandaag beschikt
iets meer dan 80 procent van alle Vlaamse gezinnen over minstens één wagen.
Daartegenover staat dat minder dan 10 procent over een motor of bromfiets
beschikt. Nochtans kunnen motor- en bromfietsen effectief een belangrijke rol
spelen in de strijd tegen files, zoals blijkt uit de studie van Transport &
Mobility Leuven. sp.a erkent dan ook dat motoren en scooters, in het kader van
een multimodale visie op mobiliteit, nadrukkelijker gepromoot moeten worden als
alternatief vervoermiddel. Toch wensen we deze overstap slechts aan te moedigen
wanneer ze ook gepaard kan gaan met meer garanties op verkeersveiligheid. De
ongevallenstatistieken liegen er immers niet om. In 2013 kwamen alleen al in
Vlaanderen opnieuw 54 motorrijders om het leven. Als motorrijder heb je daarmee
nog steeds meer dan 10 keer zoveel kans om bij een verkeersongeval om het leven
te komen dan als automobilist. We willen daarom blijven inzetten op veiligere
wegen, een degelijke rijopleiding en training, en sensibilisering bij zowel
motorrijders als andere weggebruikers.

Bruno Tobback

Voorzitter sp.a

Open Vld

Open Vld is zich
bewust van de rol die motorfietsen omwille van hun flexibiliteit en gering
ruimtegebruik kunnen spelen in het verzachten van het fileleed en wil het
gebruik ervan verder aanmoedigen. Prioriteit moet gaan naar het verbeteren van
de veiligheid van motorfietsers. Hoewel het aantal verkeersdoden de voorbije
jaren fors gedaald is, nam het aantal dodelijke slachtoffers die betrokken zijn
bij motorongelukken vorig jaar helaas opnieuw toe. De belangrijkste oorzaak
blijven inschattingsfouten, niet enkel door de motorfietser zelf  maar ook door andere weggebruikers. Daarom
moeten rijvaardigheidslessen en sensibilisatie campagnes verder aangemoedigd
worden en moet er voor Open Vld ook meer geïnvesteerd worden in een
motorvriendelijke infrastructuur. Om het fileleed op stedelijke invalswegen te
verzachten moeten motorfietsen bovendien ook meer gebruik kunnen maken van bus
stroken en vrije busbanen.

Diederik Pauwelyn

Stafmedewerker Open Vld

Groen

Wat de studie
vooral bewijst is dat de wagen op onze wegen heel veel ruimte opslorpt en we
niet efficiënt met onze wegencapaciteit omgaan. Maar ook de motorfiets is niet
dé oplossing. Groen wil niet enkel de files wegwerken maar ook rekening houden
met uitstoot en verkeersveiligheid. Daar scoren openbaar vervoer, fietsen en
stappen beter dan de motorfiets. Groen wil daarom vooral inzetten op deze
alternatieven voor de wagen.

Ulrike Beuck

Studiemedewerker ruimte, mobiliteit, milieu

N-VA

Een toename van motorrijders kan inderdaad leiden tot een
afname van het aantal file-uren. Bovendien zal dit een gunstig effect hebben op
de luchtkwaliteit. Het aantal ongelukken met motorrijders ligt echter nog zeer
hoog. We willen daarom eerst inzetten op een meer vergevingsgezinde
wegeninfrastructuur (vangplanken, wegmarkeringen, verticale obstakels dicht bij
de weg,..) en op een betere rijopleiding, zowel voor de motorrijder als voor de
autobestuurder die soms te weinig rekening houdt met motoren en scooters.

Sander Loones

Coördinator Studiedienst N-VA

CD&V

CD&V erkent de motorfiets als belangrijke optie in het terugdringen
van de files. We hebben aandacht voor de motorfiets én voor de veiligheid van
de motorrijders zelf. Dit gebeurt o.a. door blijvend te investeren in
aangepaste veilige weginfrastructuur (bv. op risicolocaties de vangrails
voorzien van vangplanken, betere stroevere wegmarkeringen aanleggen, voldoende
motorparkings voorzien, bv. in heringerichte zones) en we bouwen een netwerk
van oplaadpalen uit dat ook door elektrische scooters te gebruiken is.

Meer en meer mensen kiezen bewust voor de motorfiets als
alternatief voor de wagen om door de files te kunnen rijden. CD&V heeft
daarom enkele jaren geleden de wegcode laten aanpassen om zo het inhalen in de
file door motorrijders wettelijk toe te laten. Op fiscaal vlak is de motorfiets
voor woon-werkverkeer even interessant als andere alternatieve duurzame
vervoermiddelen zoals bijvoorbeeld de fiets.

CD&V wil daarnaast de komende legislatuur werk maken van
het mobiliteitsbudget als alternatief voor het dominant gebruik van de
(bedrijfs)wagen in het woon-werkverkeer. Dit budget laat werknemers toe op een
flexibele manier te kiezen uit een brede waaier aan duurzame vervoersmodi. Op
die manier wil CD&V mensen positief uitdagen om andere vervoerskeuzes te
maken en ook verschillende vervoermiddelen (waaronder de motorfiets) te
combineren in de plaats van of naast de bedrijfswagen. Doel is om dit
mobiliteitsbudget fiscaal even interessant te maken als de bedrijfswagen.

Steffen Van Roosbroeck

Woordvoerder CD&V

Vlaams Belang

Voor Vlaams Belang dienen motoren en scooters als
alternatief vervoermiddel ten volle worden gepromoot.  En daar zijn verscheidene redenen voor. Er is
niet alleen de aangehaalde studie van FEBIAC die stelt dat de files gevoelig
zouden verminderen bij een toename van het motorverkeer ten nadele van het
autoverkeer. Uit een ander studie blijkt dat in Brussel zowat 40% van het
rondrijdende autoverkeer, verkeer is dat op zoek is naar een
parkeerplaats.  Inderdaad zorgt het
gebrek aan parkeerplaatsen voor heel wat overbodig zoekverkeer in onze steden.  Een toename van het motorverkeer, in
combinatie met de doordachte aanleg van extra motorparkings kan ook voor het al
te drukke verkeer in de steden een oplossing zijn.

Enige tijd geleden heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bij de Raad Van State een K.B. laten vernietigen, dat motorfietsen toestond te
parkeren op het trottoir, mits er minstens 1,5 meter vrije doorgangsruimte werd
behouden. Dit houdt in dat motorrijders momenteel hun motorfietsen nog steeds
dienen te parkeren op ‘normale’ parkeerplaatsen voor auto’s. Plaatsen waaraan
in Brussel nu reeds een enorm gebrek is. Alhoewel er in Brussel meer dan 50.000
motorfietsen zijn ingeschreven, zijn er verspreid over het hele Gewest
amper….20 motorparkeerplaatsen. Dit verklaarde Brussels mobiliteitsminister
Grouwels als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Belang
fractievoorzitter Dominiek Lootens. Dat is uiteraard een totaal scheefgetrokken
verhouding. En wat opgaat voor Brussel gaat helaas ook op voor heel wat andere
Vlaamse steden.

Voor Vlaams Belang volstaat het dus niet om enkel het
gebruik van motorfietsen en scooters te promoten; ook de infrastructuur dient
hieraan aangepast te worden.

Het promoten van het gebruik van gemotoriseerde tweewielers
kan op verschillende manieren gebeuren – manieren waarop we bij volgende
vraagstellingen uitgebreider zullen terugkomen. Dit gaat van structurele
verkeerstechnische  maatregelen, over
fiscale maatregelen tot duidelijkere en betere verkeersregels.

Onder meer het verhogen van de leeftijd van 21 naar 24 jaar
voor een A-motorrijbewijs was voor Vlaams Belang een zoveelste poging om het
motorrijden te ontmoedigen. Reeds jaren wordt in dit land een waar
anti-motorbeleid gevoerd, waarbij het rijden met een motor ontmoedigd in plaats
van aangemoedigd wordt. In plaats van jongere motorrijders te straffen voor het
cowboygedrag van enkelen, zou men beter tijd en energie steken in het
sensibiliseren van jongeren en motorverkopers. Het probleem ligt dus niet bij
de leeftijd van de bestuurders, maar bij de ervaring, of het gebrek eraan.

Tot slot wijzen we er op dat het op initiatief van Vlaams
Belang was (dhr Tanguy Veys) dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2011
hieromtrent  hoorzittingen heeft gehouden
met vertegenwoordigers van de rijscholen, de MAG, BIVV enzoverder.

Stijn Hiers

Vlaams Belang

 

PVDA+

PVDA+ liet ons
weten dat ze bezig zijn met het antwoorden van enkele vragen, maar dat het nog
wat tijd kan in beslag nemen. Hun antwoord vind je hieronder:

De PVDA is
weliswaar een sterk groeiende partij, evenwel met zeer bescheiden middelen. Wij
breiden stelselmatig onze  werkings- en
studieterreinen uit. Daarbij rekenen we sterk op overleg en samenwerking met
het middenveld en organisaties als de uwe.

Over motorrijden
zijn onze standpunten eerlijk gezegd nog beperkt. Daarom kunnen we nog niet
voldoende precies en concreet op jullie vragen antwoorden, ook al door een
gebrek aan tijd.

Toch mag u
binnenkort enkele antwoorden verwachten, wel niet op iedere vraag.

Ruben Ramboer

Medewerker Nationaal Secretariaat PVDA+

LDD

Van LDD hebben we
momenteel geen antwoorden op onze vragen ontvangen.

 

 

Introfoto: Belga Image

Facebook comments