Gebruikersnaam:

Paswoord:
Registreer

Paswoord vergeten?
Politici en motoren: deel 1
DMS | 4 apr 2014

Hoe denken de Vlaamse politici over motorrijden?

 

We staan anderhalve maand voor de ‘moeder aller verkiezingen’ en binnenkort wordt ieder van ons overspoeld met folders, partijprogramma’s, verkiezingsshows, stemtests en een massa portretten van de kandidaten langs alle Belgische wegen. De kans dat er tussen al die propaganda specifieke aandacht zal zijn voor de problemen waar motorrijders mee geconfronteerd worden is echter gering.

 

Om toch enigszins te kunnen duiden welke van de politieke partijen het meest begaan is met de motorrijder stelden we een vragenlijst op die aan de hand van acht vragen peilt naar de partijpolitieke standpunten omtrent mobiliteit en veiligheid van de motorrijder. Als negende en laatste vraag werd ook nog gepolst naar eventuele andere initiatieven die de partij in petto heeft om het leven van de motorrijder aangenamer te maken.

 

Vanaf vandaag kan je hier acht weken lang de antwoorden op al deze vragen lezen. Tot 23 mei zullen we op www.demotorsite.be elke week een vraag aan bod laten komen met de antwoorden van de politieke partijen erbij. Na die acht weken zou u perfect in staat moeten zijn om in het stemhokje een bolletje te kleuren bij de partij die volgens u de noden van de motorrijder het meest ter harte neemt. Zoals Socrates al zegde: onwetendheid is de bron van alle kwaad. Aan ons zal het dus niet gelegen zijn...

 

Vraag 1: Een toename van 10% meer motorrijders zou het aantal file-uren en filekilometers in België met 40% doen zakken, zo blijkt uit een studie die Transport & Mobility Leuven heeft uitgevoerd voor FEBIAC. Waarom worden motoren/scooters niet nadrukkelijker gepromoot als alternatief vervoermiddel?

sp.a

Vandaag beschikt iets meer dan 80 procent van alle Vlaamse gezinnen over minstens één wagen. Daartegenover staat dat minder dan 10 procent over een motor of bromfiets beschikt. Nochtans kunnen motor- en bromfietsen effectief een belangrijke rol spelen in de strijd tegen files, zoals blijkt uit de studie van Transport & Mobility Leuven. sp.a erkent dan ook dat motoren en scooters, in het kader van een multimodale visie op mobiliteit, nadrukkelijker gepromoot moeten worden als alternatief vervoermiddel. Toch wensen we deze overstap slechts aan te moedigen wanneer ze ook gepaard kan gaan met meer garanties op verkeersveiligheid. De ongevallenstatistieken liegen er immers niet om. In 2013 kwamen alleen al in Vlaanderen opnieuw 54 motorrijders om het leven. Als motorrijder heb je daarmee nog steeds meer dan 10 keer zoveel kans om bij een verkeersongeval om het leven te komen dan als automobilist. We willen daarom blijven inzetten op veiligere wegen, een degelijke rijopleiding en training, en sensibilisering bij zowel motorrijders als andere weggebruikers.

Bruno Tobback
Voorzitter sp.a

Open Vld

Open Vld is zich bewust van de rol die motorfietsen omwille van hun flexibiliteit en gering ruimtegebruik kunnen spelen in het verzachten van het fileleed en wil het gebruik ervan verder aanmoedigen. Prioriteit moet gaan naar het verbeteren van de veiligheid van motorfietsers. Hoewel het aantal verkeersdoden de voorbije jaren fors gedaald is, nam het aantal dodelijke slachtoffers die betrokken zijn bij motorongelukken vorig jaar helaas opnieuw toe. De belangrijkste oorzaak blijven inschattingsfouten, niet enkel door de motorfietser zelf  maar ook door andere weggebruikers. Daarom moeten rijvaardigheidslessen en sensibilisatie campagnes verder aangemoedigd worden en moet er voor Open Vld ook meer geïnvesteerd worden in een motorvriendelijke infrastructuur. Om het fileleed op stedelijke invalswegen te verzachten moeten motorfietsen bovendien ook meer gebruik kunnen maken van bus stroken en vrije busbanen.

Diederik Pauwelyn
Stafmedewerker Open Vld

Groen

Wat de studie vooral bewijst is dat de wagen op onze wegen heel veel ruimte opslorpt en we niet efficiënt met onze wegencapaciteit omgaan. Maar ook de motorfiets is niet dé oplossing. Groen wil niet enkel de files wegwerken maar ook rekening houden met uitstoot en verkeersveiligheid. Daar scoren openbaar vervoer, fietsen en stappen beter dan de motorfiets. Groen wil daarom vooral inzetten op deze alternatieven voor de wagen.

Ulrike Beuck
Studiemedewerker ruimte, mobiliteit, milieu

N-VA

Een toename van motorrijders kan inderdaad leiden tot een afname van het aantal file-uren. Bovendien zal dit een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit. Het aantal ongelukken met motorrijders ligt echter nog zeer hoog. We willen daarom eerst inzetten op een meer vergevingsgezinde wegeninfrastructuur (vangplanken, wegmarkeringen, verticale obstakels dicht bij de weg,..) en op een betere rijopleiding, zowel voor de motorrijder als voor de autobestuurder die soms te weinig rekening houdt met motoren en scooters.

Sander Loones
Coördinator Studiedienst N-VA

CD&V

CD&V erkent de motorfiets als belangrijke optie in het terugdringen van de files. We hebben aandacht voor de motorfiets én voor de veiligheid van de motorrijders zelf. Dit gebeurt o.a. door blijvend te investeren in aangepaste veilige weginfrastructuur (bv. op risicolocaties de vangrails voorzien van vangplanken, betere stroevere wegmarkeringen aanleggen, voldoende motorparkings voorzien, bv. in heringerichte zones) en we bouwen een netwerk van oplaadpalen uit dat ook door elektrische scooters te gebruiken is.

Meer en meer mensen kiezen bewust voor de motorfiets als alternatief voor de wagen om door de files te kunnen rijden. CD&V heeft daarom enkele jaren geleden de wegcode laten aanpassen om zo het inhalen in de file door motorrijders wettelijk toe te laten. Op fiscaal vlak is de motorfiets voor woon-werkverkeer even interessant als andere alternatieve duurzame vervoermiddelen zoals bijvoorbeeld de fiets.

CD&V wil daarnaast de komende legislatuur werk maken van het mobiliteitsbudget als alternatief voor het dominant gebruik van de (bedrijfs)wagen in het woon-werkverkeer. Dit budget laat werknemers toe op een flexibele manier te kiezen uit een brede waaier aan duurzame vervoersmodi. Op die manier wil CD&V mensen positief uitdagen om andere vervoerskeuzes te maken en ook verschillende vervoermiddelen (waaronder de motorfiets) te combineren in de plaats van of naast de bedrijfswagen. Doel is om dit mobiliteitsbudget fiscaal even interessant te maken als de bedrijfswagen.

Steffen Van Roosbroeck
Woordvoerder CD&V

Vlaams Belang

Voor Vlaams Belang dienen motoren en scooters als alternatief vervoermiddel ten volle worden gepromoot.  En daar zijn verscheidene redenen voor. Er is niet alleen de aangehaalde studie van FEBIAC die stelt dat de files gevoelig zouden verminderen bij een toename van het motorverkeer ten nadele van het autoverkeer. Uit een ander studie blijkt dat in Brussel zowat 40% van het rondrijdende autoverkeer, verkeer is dat op zoek is naar een parkeerplaats.  Inderdaad zorgt het gebrek aan parkeerplaatsen voor heel wat overbodig zoekverkeer in onze steden.  Een toename van het motorverkeer, in combinatie met de doordachte aanleg van extra motorparkings kan ook voor het al te drukke verkeer in de steden een oplossing zijn.

Enige tijd geleden heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Raad Van State een K.B. laten vernietigen, dat motorfietsen toestond te parkeren op het trottoir, mits er minstens 1,5 meter vrije doorgangsruimte werd behouden. Dit houdt in dat motorrijders momenteel hun motorfietsen nog steeds dienen te parkeren op ‘normale’ parkeerplaatsen voor auto’s. Plaatsen waaraan in Brussel nu reeds een enorm gebrek is. Alhoewel er in Brussel meer dan 50.000 motorfietsen zijn ingeschreven, zijn er verspreid over het hele Gewest amper….20 motorparkeerplaatsen. Dit verklaarde Brussels mobiliteitsminister Grouwels als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens. Dat is uiteraard een totaal scheefgetrokken verhouding. En wat opgaat voor Brussel gaat helaas ook op voor heel wat andere Vlaamse steden.

Voor Vlaams Belang volstaat het dus niet om enkel het gebruik van motorfietsen en scooters te promoten; ook de infrastructuur dient hieraan aangepast te worden.

Het promoten van het gebruik van gemotoriseerde tweewielers kan op verschillende manieren gebeuren – manieren waarop we bij volgende vraagstellingen uitgebreider zullen terugkomen. Dit gaat van structurele verkeerstechnische  maatregelen, over fiscale maatregelen tot duidelijkere en betere verkeersregels.

Onder meer het verhogen van de leeftijd van 21 naar 24 jaar voor een A-motorrijbewijs was voor Vlaams Belang een zoveelste poging om het motorrijden te ontmoedigen. Reeds jaren wordt in dit land een waar anti-motorbeleid gevoerd, waarbij het rijden met een motor ontmoedigd in plaats van aangemoedigd wordt. In plaats van jongere motorrijders te straffen voor het cowboygedrag van enkelen, zou men beter tijd en energie steken in het sensibiliseren van jongeren en motorverkopers. Het probleem ligt dus niet bij de leeftijd van de bestuurders, maar bij de ervaring, of het gebrek eraan.

Tot slot wijzen we er op dat het op initiatief van Vlaams Belang was (dhr Tanguy Veys) dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2011 hieromtrent  hoorzittingen heeft gehouden met vertegenwoordigers van de rijscholen, de MAG, BIVV enzoverder.

Stijn Hiers
Vlaams Belang

 

PVDA+

PVDA+ liet ons weten dat ze bezig zijn met het antwoorden van enkele vragen, maar dat het nog wat tijd kan in beslag nemen. Hun antwoord vind je hieronder:

De PVDA is weliswaar een sterk groeiende partij, evenwel met zeer bescheiden middelen. Wij breiden stelselmatig onze  werkings- en studieterreinen uit. Daarbij rekenen we sterk op overleg en samenwerking met het middenveld en organisaties als de uwe.

Over motorrijden zijn onze standpunten eerlijk gezegd nog beperkt. Daarom kunnen we nog niet voldoende precies en concreet op jullie vragen antwoorden, ook al door een gebrek aan tijd.

Toch mag u binnenkort enkele antwoorden verwachten, wel niet op iedere vraag.

Ruben Ramboer
Medewerker Nationaal Secretariaat PVDA+

LDD

Van LDD hebben we momenteel geen antwoorden op onze vragen ontvangen.

 

 

Introfoto: Belga Image